Højbærggård 5. etape | Byggemodning

Høbjærggård-entreprisen er en råmodning af et 24 ha. nyt boligområde i den sydligste del af stationsbyen Tølløse. Entreprenør Søren Kristiansen har lavet udstykning 2, 3 og 4.

Holbølls datterselskab Entreprenør Søren Kristiansen er hovedentreprenør på 5. etape af byggemodningen. De har ansvar for etablering af vejanlæg inkl. afvanding og dræn til en overflade i grus samt etablering af kloak til hovedledning i stamvejene inkl. ny tilslutningsbrønd.

Endvidere omfatter arbejdet gravning for og håndtering af ledningsanlæg for forsyningsselskaber i det omfang, der kan træffes aftale herom med ledningsejerne.

Landskabet er et kuperet morænelandskab med flere naturbeskyttede vandområder. Allerede ved byggemodningen skulle der derfor tages hensyn til bevaring af de naturbeskyttede områder. Bl.a. skal det sikres at regnvandet bliver udledt til regnvandsbassiner og nedsiver.

 

Hovedmængder

Bundsikring og stabil under fortov og kørebane (8.400 m³)
Stikledninger Ø110 (45 stk a 12 meter, 540 lb.m.)
Parcelbrønde Ø425 (45 stk)
Kloak/spildevandsledninger Ø160-200 PP (1.800 lbm)
Regnvand Ø110 – Ø400 (1.800 lb.m.)
Dræn Ø113 PP (1.500 lb.m.)
Nedløbsbrønde Ø315 (50 stk)
Brønde Ø600 PP og Ø1250 bt (51 stk)
Filtermuld til bassin (220m³)
Håndtering af råjord (8.100 m³)
Udskiftning af blødbund (4.700 m³)
Udlægning og håndtering af geonet (9.000 m²)
Nedgravning af vandledning Ø90-Ø160 (2.000 lb.m.)
Nedgravning og håndtering af stærkstrømskabler 240*4+150*4 (2.000 lbm)
Stikkabler samt gadebelysning (4.000 lb.m.)
Fiber og antenne kabler (5.000 lb.m.)

Højbærggård 5. etape, byggemodning, entreprenør søren kristiansen, Reference A4
Bygherre: Høbjærggård ApS