Høbjærggård-entreprisen er en råmodning af et 24 ha. nyt boligområde i den sydligste del af stationsbyen Tølløse. Entreprisen omfatter ikke byggemodning af alle 24 hektar.

Entreprenør Søren Kristiansen er hovedentreprenør på 5. etape af byggemodningen. Vi har ansvar for etablering af vejanlæg inkl. afvanding og dræn til en overflade i grus samt etablering af kloak til hovedledning i stamvejene inkl. ny tilslutningsbrønd.

Endvidere omfatter arbejdet gravning for og håndtering af ledningsanlæg for forsyningsselskaber i det omfang, der kan træffes aftale herom med ledningsejerne.

Landskabet er et kuperet morænelandskab med flere naturbeskyttede vandområder. Allerede ved byggemodningen af Høbjærggård skal der derfor tages hensyn til bevaring af de naturbeskyttede områder. Bl.a. skal det sikres at regnvandet bliver renset og neddroslet før det udledes til eksisterende søer, og nye regnvandsbassiner skal etableres med karakter af de allerede eksisterende søer.

Byggemodningsentreprisen omfatter: jordarbejder, afvanding, bundsikring, stabilt grus, kloakarbejder samt ledningsgrave til forsyningskabler og -ledninger.

 

Hovedmængder

Forsyningskabler og -ledninger (965 m)
Bundsikring under fortov og kørebane (1700 m³)
Stikledninger (14 stk)
Parcelbrønde Ø425 (14 stk)
Kloak Ø160-400 PP (542 lbm)
Dræn Ø113 PP (275 lbm)
Nedløbsbrønde Ø315 (16 stk)
Brønde Ø600 PP og Ø1250 bt (14 og 4 stk)
Filtermuld til bassin (180 m³)

 

Se flere projekter med byggemodning og arbejde i naturbeskyttede områder her.